وکیل خانواده - بنیاد وکلای دادهومان

طبق ماده 128 قانون آیین کیفری در برخی مواقع حضور یک وکیل در دادگاه منوط به اجازه دادگاه است. بلکه هر گونه سهال انگاری از سوی پزشک عواقب کیفری داشته و قابل تعقیب خواهد بود. هر فردی در جامعه اعم از زن و مرد بنا به اراده و تمایل خود میتواند در قالب قرارداد، تعامل داشته باشد و ممکن است برای قرارداد مدنظر، شرط یا شروطی داشته باشد. بنابراین اگر خانمی متقاضی طلاق از همسرش به جهت تخلف از شروط ضمن عقد باشد، باید در دادگاه تحقق تخلف شوهر از شرط ضمن عقد ازدواج را ثابت نماید، روال کار هم اینگونه است که خانم با اختیار حاصله از شوهر بهموجب شرط ضمن عقد تحت عنوان حق توکیل مبادرت به انتخاب و استخدام وکیل دادگستری از طرف شوهر مینماید و آن وکیل بهعنوان وکیل مع الواسطه شوهر، دادخواست طلاق را به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه خانواده طرح مینماید و چنانچه با انجام تحقیقات و بررسیهای قضایی، قاضی دادگاه خانواده شرط ضمن عقد را محقق تشخیص داد رأی لازم را تحت عنوان گواهی عدم امکان سازش، صادر و به زن اجازه میدهد با رعایت تشریفات خود را مطلقه سازد. ازدواج هم در حقیقت قراردادی بین زن و مرد است که بااراده و توافق طرفین برای برقراری رابطه زناشویی و تشکیل زندگی مشترک خانوادگی منعقد میشود پس بهمانند دیگر قراردادها، زن و مرد در عقد ازدواج هم میتوانند شروطی را معین نمایند؛ البته نه هر شرطی.

 

ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده(۷۰۹) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، آرش ثابت است. انجمن قبل از انتخاب شهرداربهیچ امری نمیتواند مداخله نمایددرقصبات شهردارازطریق بخشداری بوسیله فرمانداری بوزارت کشورمعرفی میشود چنانچه از اعضای انجمن کسی بعنوان شهردارانتخاب شدوقبول نمودازعضویت انجمن شهرمستعفی شناخته میشود ونفربعدازهمان حوزه ایی که او در آن حائزاکثریت بوده بجای اوعضوانجمن شهرخواهدشدو در صورتیکه بعدازاوشخص دیگری صاحب رای نباشدبرای تعیین جانشین اوازهمان حوزه تجدیدانتخاب بعمل میآید. هرگاه برای انجام کاری به وکیل مراجعه می کنید باید دقت زیادی به خرج دهید یعنی اگر به دنبال یک وکیل سرقت در کرج هستید باید وکیلی را انتخاب کنید که ویژگی های یک وکیل خوب را داشته باشد. در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. ماده 632 (الحاقی 08/07/1393)ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی میکند.

 

شوهر باید نفقه زن را در زمانی که در عده رجعی بسر می برد مشروط بر اینکه زن قبل از طلاق و در زمان عده،نشوز نکرده باشد همانگونه که شوهر در اصل نکاح نیز باید نفقه زن را بپردازد.شرایط مقدار و کیفیت نفقه در زمان عده رجعی،همان شرایط و مقدار و کیفیت نفقه در اصل نکاح می باشد. شرطی محترم و معتبر است که اولاً انجام آن ممکن باشد و در ثانی خلاف شرع و قانون نباشد و نیز در آن شرط، نفع و فایده عقلانیت باشد. آیا شرط ضمن عقد ازدواج فقط از جانب زن نیست مرد هم میتواند برای زن شرطی قائل شود؟ لذا فرضاً اگر در هنگام ازدواج، مرد با همسر آینده خود شرط نماید که در محافل حجاب نداشته باشد چنین شرطی قابلاعتنا نیست. یا فرضاً زن اگر به هنگام ازدواج شرط نماید که همسر آیندهاش فاصله تهران - کرج را عقب عقب راه برود یا مانع بارش باران در پاییز شود اولی به لحاظ بیفایده بودن و دومی به لحاظ غیرمقدور بدون، شرط باطل محسوب میگردد و لازمالاجرا نیست. بله، در سند ازدواج پس از شروط چاپی بخشی هم تحت عنوان سایر شروط پیشبینیشده که طرفین میتوانند هر شرط معقول و مشروع و انجامشدنی را پیشبینی و در آن قید نمایند.

 

هر شرط مفید و عقلایی و مشروعی که انجامشدنی باشد در ازدواج موقت هم قابلتوافق است فرضاً قانونگذار ثبت رسمی ازدواج موقت را الزامی ندانسته است لیکن اگر زوجین به هنگام ازدواج موقت، ثبت رسمی آن را شرط کنند، زوج مکلف به ثبت آن خواهد بود و در صورت عدم ثبت، بهعنوان مجرم مجازات خواهد شد. ولی فرضاً در عقد ازدواج موقت که طبق قانون مرد مکلف به تأمین هزینههای زندگی زن یا اصطلاحاً پرداخت نفقه وی نیست، زن میتواند شرط نفقه نماید. اگر شرط غیر عقلایی و نامشروع یا خلاف قانون بود، تکلیف چیست؟ آیا غیر از شروط چاپی در سند ازدواج، زوجین شرط دیگری هم میتوانند توافق کنند؟ وزیر فرهنگ ـ بنده خیلی متأسفم معلوم میشود که جناب آقای دکتر جلالی از وضع استخدام استادان برای دانشکدههای شهرستانها اطلاع ندارند در هر یک از این سالها در مرکز هر استان و در تهران آگهی منتشر شده و عدهای هم که بودند داوطلب نشدند از آقایانی که از تبریز میفرمایند آنهائی که بودند در دو مرتبه امتحان شدند و من بجنابعالی اطمینان میدهم غیر از آقای دکتر هاشمی که از آلمان آمده و الان هم استعفا دادهاند دیگر کسی حائز شرایط در تبریز نیست و در تهران هم نیست و در هیچ استانی هم نیست ملاحظه بفرمائید آقایان موضوع طبابت در ایران موضوع عرضه و تقاضا است همانطور که سابقاً عرض شد تقریباً ۱۶ هزار طبیب دیپلمه ایران لازم دارد و فعلا بیش از ۱۵۰۰ و۱۶۰۰ نفر نیست این آقایان هم که در تهران ماندهاند بعلت احتیاجی است که در تهران ماندهاند بنده نمیخواهم جسارت بکنم که اینها نمیروند در شهرستانها وضع تهران و احتیاج تهران طوریست که این آقایان در تهران در مریضخانهها در مطبهای شخصی شان کار میکنند هر یک از آقایان درجه اول که برای این کرسیها لازمند بنده حاضرم که همه این کرسیها را با همین حقوقها با کمال افتخار تقدیم بکنم تشریف ببرند در شهرستانها و از آقایانی که بودند بعنوان دانشیار استفاده شدهاست اینها چندین محل خیلی مهمی است که حتی در تهران هم نداریم بعد از مرحوم دکتر حبیبی در تهران هم دکتر نسج شناسی نیست ما مجبوریم بجای ایشان از خارج استخدام کنیم.

read more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “وکیل خانواده - بنیاد وکلای دادهومان”

Leave a Reply

Gravatar